Algemene Voorwaarden van Hondenuitlaatservice Mazl

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice Mazl gevestigd te Geldrop, Pluvierstraat 15b.

1.2 Opdrachtgever: Hondenbezitter die het contract heeft ondertekend.

1.3 Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4 Contract: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

1.5 Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Eindhoven onder nummer: 65469550

2.3 Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

2.4 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaathonden op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

2.6 Voor de uitlaat dient uw hond de basiscommando’s (Hier en Blijf) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient uw hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 Uw hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren. Een geldig bewijs van titeren wordt ook geaccepteerd. Tevens dient uw hond vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.

3.3 De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Opdrachtnemer zal altijd eerst contact met opdrachtgever proberen op te nemen voor overleg.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verplicht het contract volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor het contract is afgesloten.

4.3 Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte schade.

4.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor het contract is afgesloten, zich bevindt.

4.5 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

4.6 Bij verhindering m.b.t. de uitlaatservice dient de eigenaar van de hond daags vóór de uitlaat vóór 15:00 uur af te melden. Afmeldingen die niet daags voor de uitlaat vóór 15:00 uur zijn doorgegeven, worden volgens normaal tarief berekend.

4.7 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

Artikel 5 – Rechten en plichten van opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2 Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.

5.3 Mocht er tijdens de uitlaat onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht om uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.4 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om uitlaat af te zeggen, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, temperaturen boven de 26 graden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech e.d. en in geval zich calamiteiten voordoen.

5.5 Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

5.6 De eventuele sleutel voor uw huis wordt met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van uw hond. Er zullen geen adres gegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van uw hond.

5.7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst. De opzegtermijn is 1 maand.

5.8 Opdrachtnemer verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende reageert op commando’s en/of wanneer het wandelgebied hierom vraagt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

6.4 Indien aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.

6.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

6.6 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden, zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.

6.8 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een uitlaatbeurt zou kunnen oplopen.

6.9 Loopse teven kunnen niet mee.

6.10 De eigenaar van de honden (dieren) moet een WA verzekering hebben afgesloten waarbij de honden (dieren) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht), blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaat bedrag van het contract.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 – Abonnementen

8.1 De opdrachtgever tekent een contract voor het desbetreffende abonnement.

8.2 De uitlaatbeurt heeft een tijdsduur van 60 minuten, tenzij anders vermeld op de tarievenlijst en uitgezonderd bij extreme weersituaties.  Opdrachtnemer werkt d.m.v. facturatie vooraf. Op de eerste of tweede dag van de maand stuurt opdrachtnemer een factuur naar opdrachtgever.  De betaling van de factuurbedragen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra opdrachtnemer over het geld kan beschikken. Zodra de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever kredietkosten verschuldigd over de betreffende factuurbedragen. Indien opdrachtnemer besluit tot het nemen van incassomaatregelen, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Indien HUS Mazl gesloten is vanwege weersomstandigheden of ziekte werknemer(s), worden deze dagen in mindering gebracht

8.4 Op Nieuwjaarsdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede pinksterdag, Eerste en Tweedekerstdag is HUS Mazl gesloten. Indien deze dagen binnen een abonnement vallen, mogen deze in hetzelfde kalenderjaar worden ingehaald zonder meerkosten.

8.4 De door de opdrachtgever opgenomen vrije dagen die buiten het abonnement vallen, kunnen niet worden ingehaald. Enkel d.m.v. ruiling binnen een werkweek kan een dag worden ingehaald.

8.5 De opzegtermijn is één kalendermaand.

Artikel 9 – Betalingen

9.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.

9.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien deze wordt gewenst door opdrachtgever.

9.3 Betalingen dienen per bank (met de vermelding van de naam van de hond en factuurnummer) te worden voldaan binnen 7 dagen na factuurdatum. Mocht de betaling niet voldaan zijn binnen de afgesproken betalingstermijn, dan heeft opdrachtnemer het recht de dienst tijdelijk stop te zetten.

9.4 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling van de opdrachtnemer.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.